Vermeulen & De Fouw, Praktijk voor eerstelijnspsychologie en psychotherapie

Vermeulen & De Fouw

Praktijk voor eerstelijnspsychologie

en psychotherapie

Ridder van Catsweg 256-1, Gouda

Kosten

 

Uw verzekeraar

 

Behandelingen worden volledig vergoed door uw verzekeraar vanuit uw basispakket. Dit geldt voor behandelingen in zowel de generalistisch basis-ggz als de gespecialiseerde ggz (voor uitleg zie verderop deze pagina). Vermeulen & De Fouw hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars.

 

Volledigheidshalve wijzen we u er op dat er in de basiszorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico geldt voor een groot aantal medische ingrepen. Psychologische behandeling en psychotherapie vallen daar ook onder. In 2015 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen €375,- per jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie over vergoeding van uw behandeling.

 

Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Het gaat daarbij om aanpassingsstoornissen en 'andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn, de zogenoemde V-codes. Mocht dat het geval zijn, dan stellen wij u daar vooraf van op de hoogte.

 

Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. De huisarts is degene die u gericht verwijst: naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.

 

Behandeling in de generalistische basis-ggz

 

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problemen (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

 

Behandeling in de gespecialiseerde ggz

 

Zijn de problemen complexer dan verwijst uw huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandeling mogelijk zijn.

 

Particulier tarief

 

Het particulier tarief voor niet vergoede zorg bedraagt € 94,94 per sessie van 45 minuten. Dit is het tarief dat voor 2015 is vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit. Sommige werkgevers zijn bereid een aantal therapiesessies te vergoeden. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever en/of uw arbo-arts. Bij Vermeulen & De Fouw zijn ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van bedrijfspsychologische hulpverlening aanwezig.

 

No show

 

Als u een afspraak niet of niet tijdig (24 uur van tevoren) afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Vermeulen & De Fouw hanteren niet het volledig tarief, maar houden voor no show een vergoeding van €45 aan.

 

 

Op alle betalingen zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing, depotnummer (117/2000) bij de griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar worden toegezonden.